GAA завърши няколко нови стандарта

Global Aquaculture Alliance (GAA) разширява своята сертификационна програма (Best Aquaculture Practices, BAP)  с изграждането на нови стандарти за най-добри практики във ферми за риби и ракообразни.

Новите стандарти обхващат видове като лаврак, ципура, кобия, сериола, пъстърва, американски костур, барамунди, ивичест костур, шаран, писия и атлантически калкан.

Новите стандарти включват екологична и социална отговорност, безопасност на храните, хумано отношение към животните и проследяемост. Създадени са нови 33 клаузи, свързани с безопасността на работниците и служителите.

Уоли Стивънс (изпълнителен директор на GAA) описва новите стандарти, като много по пълни и логични. Една естествена стъпка на алианса към по-добри практики. Специфичните стандарти за всеки вид са разработени от специализирани технически комитети. През 60-дневния период на обществено обсъждане, бяха получени коментари от рибовъдите, академичните среди и неправителствените организации от Австралия, Азия, Европа, Северна и Южна Америка.

Припомняме, че GAA е водеща международна организация, посветена на повишаването на екологичната и социална отговорност при производството на аквакултури и добри практики за безопасната доставка на храни при нарастващите нужди в целия свят.

Comments are closed.