Център за приложна аквакултура

През 2009 година създадохме “Център за приложна аквакултура” (ЦПА), за да подпомагаме развитието на аквакултурите в България с помощта на научни изследвания. ЦПА извършва научни изследвания, консултации и обучения. Обособен като самостоятелна научна единица, той е разположен е на над 300 кв.м. Има обособени специализирани лаборатории и опитни площи.

ЦПА подпомага и участва в проекти за аквакултури, за да повиши производителността и конкурентоспособността на българските производители на международните пазари. Чрез провеждане на приложни изследвания и проекти за развитие. Голяма част от проектите, в които участва ЦПА са с научно-приложен характер.

По най-важните производствени дейности в аквакултурите осигуряваме специализирани курсове. ЦПА извършва и изследвания в сътрудничество с Агенцията по рибарство и аквакултури, както и с университети и изследователски институти в България и по света.