Инвестиционно намерение на “Елеват Аквакултури” ООД

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Уведомяваме Ви, че юридическо лице: „Елеват Аквакултури” ООД има следното инвестиционно предложение:

„Производство на зарибителен материал от пъстърва и пъстърва за консумация в пъстървово рибно стопанство „Разлог”, местността Извора”, в землището на град Разлог.”

 1. I. Информация за контакт с възложителя:

 

 1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

Фирма „Елеват Аквакултури” ООД, София 1000, ул. Света София 7, ет 8, ЕИК 200270567

 1. Пълен пощенски адрес.

София 1000, ул. Света София 7, ет 8

 1. Телефон, факс и e-mail.

0886144429 Георги Атанасов, gatanassov@gmail.com

 1. Лице за контакти.

управител: Георги Атанасов

 1. II. Характеристики на инвестиционното предложение:

 

 1. Резюме на предложението.

Пъстървово рибно стопанство „Разлог” е създадено през 50-те години на нашия век. Собственост е на НЛРС “Съюз на ловците и риболовците в България” /НЛРС”СЛРБ/, сдружение с нестопанска цел, регистрирано в Софийски градски съд – Фирмено отделение по ф.д. № 16557 по описа за 1992г., със седалище и адрес на управление гр.София. От създаването си до сега стопанството не е преставало да работи с предмет на дейностпроизводство на зарибителен материал и риба за консумация от пъстърва.

„Елеват Аквакултури” смята да продължи тази дейност в стопанството. Намерението ни е да произвеждаме един милион броя зарибителен материал и 30 тона риба за консумация от пъстървови риби в изградените съоръжения. Предвидената дейност попада в Приложение 2 на ЗООС – т. 1 – Селско, горско и водно стопанство, буква „е” – интензивно развъждане на риба. Водата от водохващането ще преминава през изградената канална мрежа и ще достига до производствените басейни.

Зарибителният материал от люпилнята ще се извозва със специализиран транспорт за жива риба до клиентите. В басейните за производство на риба за консумация ще се извършва хранене на рибата до достигането на желано пазарно тегло, след което ще бъде изваждана и транспортирана до клиентите в лед. Няма предвидена предварителна обработка на рибата. Ще се предлага единствено прясна риба в лед.

Водоснабдяването на стопанството става чрез изградени съоръжения за водохващане от реката след извора: река „Изток” според писмо на РИОСВ, Благоевград. Заустването на изходните води става след изграден утайник (фиг. 1). Изпусканата вода ще е с физическите и химическите характеристики на условно чиста вода. Това се постига посредством прилагане на най-съвременни технологии на хранене и отглеждане, ограничаващи общото количество органичен отпадък до 30 мг/л. Всички съоръжения са работещи и са в добро състояние и не се налагат ремонти или строително-монтажни работи.

 

 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Производството на пъстърва в страната ни непрекъснато се увеличава в последните години. Изградиха се множество нови стопанства.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Няма такива.

 1. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Стопанство „Разлог” е едно от най-старите и добре направени рибовъдни стопанства в страната ни. Стопанството е изградено на карстов извор с много подходяща за отглеждане на студеноводни видове риби. Карстов извор „Извора” е вторият по големина карстов извор в България. Първият е изворът „Златна панега”. На извора на в с. Златна панега е изградено рибно стопанство за пъстървови риби.

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Площадката е разположена в местността „Извора” в землището на град Разлог. Поземлен имот с идентификатор №61813.182.480. Площадката е изцяло оградена. Няма необходимост от допълнителни площи.

 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

 

 1. Залагане и излюпване на хайвер.

При този първи процес, хайвер в очен стадии, закупен от външни източници, ще бъде заложен в инкубаторите. След излюпване, личинките ще се преместват във вани за резорбиране на жълтъчното мехурче. След резорбция на жълтъчното мехурче започва активно хранене на малките рибки. Храненето ще става с концентриран фураж. След захранване и достигане на средно тегло 1 г, рибките ще бъдат сортирани и премествани в правоъгълни басейни за производство на зарибителен материал.

 1. Отглеждане на зарибителен материал.

Риби със средно тегло 1 г ще бъдат настанявани в съществуващите правоъгълни басейни с обем 12 м3. В тези басейни ще се извършва активно хранене с концентрирани фуражи. Целта е достигане на средно тегло от 5 г. На 5 г рибите са готови за продаване на клиентите. Рибите се изваждат и пренасят със специализиран транспорт до фермите.

 1. Отглеждане на риба за консумация

Част от продукцията от 5 грамови риби ще използваме за собствено производство на риба за консумация. Планирали сме производството на 30 тона годишно производство на риба за консумация със средно пазарно тегло 350 – 450 грама. Производството ще се осъществи в съществуващи външни басейни с капацитет 40 м3. В стопанството съществува блок с 20 такива басейни. Производството ще се осъществява на цикли от два пъти годишно. Всеки производствен цикъл ще трае 6 месеца. Готовата продукция ще се извозва като прясна риба в лед до преработвателните предприятия – клиенти.

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Няма необходимост от промяна на съществуващата пътна мрежа.

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

С настоящия проект се осъществява възстановяване и технологично-производствена модернизация на пъстървовото стопанство в гр. Разлог. Процесът ще протече в две фази във времеви лаг от 6 години:

първа фаза със средносрочен хоризонт от три години, включващ:

 1. ремонт и модернизация на риболюпилня за студенолюбиви видове (2013-2014 г.) с акцент върху виталността и високия здравен статус на произвеждания зарибителен материал. Производствен капацитет 500 хил.бр./год.;
 2. стоково стопанство за пъстърва (2014-2015 г.) при високо ниво на контрол на средата и храненето. Производствен капацитет 20 т/год.;
 3. създаване на експериментално стоково стопанство за студенолюбиви и топлолюбиви  видове (2014 г.) при пълен контрол на жизнената среда и храненето. Производствен капацитет 66 т/год.;

втора фаза с хоризонт от три години, включващ:

 1. разширяване на капацитета на риболюпилнята за студенолюбиви видове (2015-2018 г.) с капацитет още 500 хил.бр./год.;
 2. ремонт и модернизация на съществуващи басейни за стоково стопанство за пъстърва (2014-2015 г.) при високо ниво на контрол на средата и храненето. Производствен капацитет 10 т/год.;

Строително-монтажните работи на площадката се ограничават в сферата на ремонтните дейности (ново строителство няма да бъде извършвано). Най-значително преобразуване ще претърпи сграда „ферма”, – постройка от навесен тип с метална конструкция и символично ограждане. Тя ще бъде „опакована” с термопанели и ще бъде превърната в т.н. „пасивна” сграда. Това е необходимо, с цел да бъде създаден устойчив управляем микроклимат в сградата за нуждите на стопанството. Други СМР са ремонт на вътрешни пътища и тротоари, ремонт и реконструкция на водохващането и тръбопроводната мрежа, почистване и продухване на канализационната система и възстановяване на утайника, реконструкция и модернизация на външните басейни и др.

Програмата за изпълнение на СМР на площадката на рибовъдно стопанство Разлог  по видове, срокове и необходими средства е представена в следващата таблица:

ПЪРВА ФАЗА време на влизане на инвестицията
Характеристика на инвестициите: ед.м. първа година втора година трета година
1 Ремонт люпилня лв. 44955
2 Инсталации и оборудване люпилня лв. 79759
3 Частичен ремонт ферма, вкл. Изолации лв. 247189
4 Частично оборудване ферма лв. 152379
5 Ремонт външни басейни лв. 20000
6 Складово стопанство външни басейни лв. 41920
7 Технологично оборудване външни басейни лв. 311182
8 Цялостен ремонт на фермата СМР лв. 118504
9 Дооборудване на фермата лв. 236599
10 Ремонт на складово стопанство ферма лв. 41920
ВТОРА ФАЗА
1 Инсталации и оборудване люпилня 2 лв. 66200 66200
2 Ремонт и модернизация земни басейни 57300 57300
3 Технологично оборудване земни басейни 248946 248946
4 Транспортна и повдигателна техника лв. 19600
5 Лаборатория и офис лв. 37679
6 Други лв. 56092

 

 1. Предлагани методи за строителство.

Строителството ще се осъществи в приложение на следните строителни методи:

 1. за топлоизолацията на сграда „ферма” – монтажно строителство с топлоизолационни панели;
 2. за всички останали строителни-ремонтни дейности – традиционно-монолитни строително-ремонтни дейности с прилагане на технологични способи, ограничаващи мокрите процеси

 

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Стопанството е снабдено с питейна вода от централен водопровод. Водата за производствените нужди ще идва от изградено водохващане на река „Изток”. В процеса на строителството ще се използва промишлената вода за строително-ремонтните дейности.

Не сме предвидили използването на други природни ресурси в процеса на строителството и експлоатацията на стопанството. Няма да се използват камъни и пясък от речното корито. Всички строителни материали ще бъдат закупувани от установените за това места.

В процеса на строителството ще се ползват материали от металургията (ламарини, арматури, проводници и др.), керамичната (фаянс, теракот), химическата (топло и хидроизолационни мембрани и настилки, РVС дограма), силикатната (цименти, вар, гипс, стъкла и др.), ел.енергия, вода и други подобни.

По време на експлоатацията ще бъдат ползвани вода, ел.енергия и фураж за хранене на рибите.

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране.

По време на строителството ще бъдат генерирани малки количества отпадни строителни материали, като тухли, варово-пясъчни мазилки и други. Те ще бъдат събирани в определен за това контейнер, докаран от фирмата изпълняваща строително-ремонтните дейности. Контейнерът ще бъде изхвърлян в установените за това сметища.

По време на експлоатацията на стопанството ще бъдат генерирани битови отпадъци от дейността на хората работещи в стопанството. Тези отпадъци ще бъдат изхвърляни в контейнерите на градската сметосъбирателна мрежа.

Отпадната вода от производството на пъстърва ще бъде отвеждано в изградения за целта утаител.

 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Мерките които фирмата ще предприеме за намаляване на въздействието на стопанската дейност върху околната среда могат да се опишат в по следния начин:

 1. Стриктно спазване на предвидените мероприятия при ремонта на съоръженията на площадката.
 2. Стриктно спазване на технологията, която е изключително екологосъобразена.
 3. Депониране на отпадните материали на определеното за целта место без безразборното им изхвърляне по пътища, канавки и други места.
 4. Събиране на битовите отпадъци в контейнери и изхвърлянето им на регламентирано сметище.

 

 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Инвестиционното предложение е свързано с производство на зарибителен материал и риба за консумация и предполага интензивно изхранване на рибата. Отпадните продукти от това производство са органичен отпад, който съдържа остатъци от храната за риби и отпада от жизнената дейност на рибите. Отпадните води ще се заустват в специално изграден утайник. След утайника показателите на водата ще бъде според изискуемите норми за заустване, а именно:

 1. нератворени вещества – 35 мг/л
 2. БПК5 – 25 мг/л
 3. Азот – 15 мг/л
 4. фосфор – 2 мг/л

 

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Не са необходими други специални разрешителни за конкретното инвестиционно предложение.

 1. (Нова – ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Няма такова.

 1. (Нова – ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.

Инвестиционното предложение е за дейността рибопроизводство. Стопанството е едно от най-старите в България (построено е 50-те години) и винаги е работило с предмет на дейност производство на пъстърва. В река Изток присъстват три вида студенолюбиви риби: дъгова пъстърва (Onchorhynchus mikiss), балканска пъстърва (Salmo trutta fario) и сивен (Salvelinus fontinalis). Предвидената за производство от нас дъгова пъстърва естествено присъства във водите на реката. Няма риск от изменение на ихтиофауната на реката при песимистичния сценарии за мигриране на риба от стопанството към реката. Произвежданата от нас риба е ценен продукт за фирмата и ние ще вземем всички необходими мерки за предотвратяване на такива миграции. Всички басейни ще са снабдени с подсигурени двойни решетки на изтичане. Водата от басейните ще преминава в утайника, който също ще е снабден с преграждащи решетки.

 

 

 1. III. Местоположение на инвестиционното предложение

 

 1. (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

В приложение ??? сме представили скица с координатна система на площадката обект на инвестиционното предложение. Най-близката защитена зона е „Защитена зона Изворо”. Предмета на защита на зоната са алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior, както и местообитания на сибирски див тютюн Ligularia sibirica. Не засягаме по никакъв начин местообитанията на тези видове. Зоната застъпва едва около 5 декара в крайния ъгъл на 50-те декара заети със стопанството. В тази зона не са предвидени никакви мероприятия.

 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Не засягаме външни ползватели на земи.

 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Цялата площадка е оградена и се е използвала и ще бъде ползвана за рибопроизводство.

 1. (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В приложение ??? сме представили карта на защитена зона BG0000625. Защитената зона засяга една малка част (5 дек) от стопанството, което е 50 дек. В тази област не сме предвидили никакви мероприятия, както сега, така и за в бъдеще.

 1. (Нова – ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Качествата на водата след изградената утаителна система, няма да се различават съществено от качествата на входящата вода. Отпада от рибите е остатъци от храната и продукти от отделителната система на рибите. Органичният характер на тези продукти дава възможност за бързото им окисляване и биологично разпадане на нитрати, лесно усвоими и подхранващи крайречната растителност.

 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Както вече споменахме, стопанството е едно от най-старите стопанства в страната ни. То използва водите на река „Изток”, чиито физически и химически показатели са изключително подходящи за отглеждане на студенолюбиви видове риба. Стопанството е във висока степен на готовност за рибопроизводствения процес. В разглежданите алтернативи ние не намерихме по-подходящо място за осъществяване на инвестиционното си намерение.

 1. IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

 

 1. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Цялото производство е организирано в отделни групи от басейни за отглеждане на риба. Няма генериране на шумове, вибрации и радиации. Не предвиждаме използването на генно модифицирани организми, което е и забранено от закона. Снабдяването с хайвер в очен стадии ще се осъществява от надеждни източници с гарантиран произход и здравни сертификати. Няма източници на замърсяване на атмосферата, почвите, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие и биологичното разнообразие. Генерираните отпадъци са с органичен произход и са описани по-горе. Няма вредни въздействия върху хората и тяхното здраве.

 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

В близост до обекта се намира защитена зона „Изворо” с идентификационен номер BG0000625. Част от националната мрежа Натура 2000. Зоната защитава влажна зона на крайречните габъри и черна елша. Не предвиждаме никакви действия или въздействия върху защитената зона. Стопанството е оградено до крайречната зона и дърветата около нея. В района на стопанството няма представители на защитените видове описани в зоната. Въпреки това част от зоната навлиза в долният край на стопанството. Там ние не сме предвидили никакви действия. Защитената зона е обявена за такава през 2007 година, а стопанството работи като такова от 50-те години на миналия век.

 1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Стопанството няма да оказва никакво въздействие върху защитената зона.

 1. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Стопанството е изградено в местността Извора в землището на град Разлог.

 1. Вероятност на поява на въздействието.

Няма вероятност за въздействие.

 1. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Няма.

 1. (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Мерките които ще предприемем за да се предотвратят евентуални въздействия върху околната среда могат да се систематизират така:

 1. ремонт и саниране на цялата водопроводна и канална мрежа на стопанството, за да се гарантира добрият водоотток и преминаване на цялата производствена вода през утайника;
 2. ремонт и саниране на басейновата наличност;
 3. ремонт на изтичащите предпазни и преградни мрежи на басейновата наличност;
 4. ремонт и саниране на утайника;
 5. периодичен мониторингна стойностите на азотните съединения в отичащата вода;

 

 1. Трансграничен характер на въздействията.

Няма такъв.

Информация от писмото на РИОСВ Благоевград изпратено до нас:

„Задължения на община „Разлог” съгласно чл. 6, ал 9, от наредбата са:

 • в срок от три дни след предоставяне на информацията по „Приложение 2” да осигури обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като постави съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
 • в срок до три дни след изтичане на определения срок общината следва служебно да изпрати резултатите от обществения достъп, в т. ч. по начина на осигуряването му в РИОСВ Благоевград.”

Управител:

Георги Атанасов

Comments are closed.